Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Edenryd-Norrevång

Mellan Åhus och Valje utbreder sig Skånes enda egentliga skärgård med öar, småholmar och skär. Innanför stranden finns stora öppna strandängar med artrik flora.

De betade markerna avgränsas av stengärdsgårdar. Odlingslandskapet norr om Edenryd är platt och öppet med talrika och välbevarade stengärdsgårdar. Vissa har blivit pålagda med sten i modern tid. En stor del av området består av blockrika betesmarker. Edenryd är en radby, där gårdarna ligger utmed byvägen. Norr om byn finns ett beteslandskap på torr och sandig mark, liksom området kring Norrevång och Åby.

Motiv för bevarande

Området är ett kustlandskap med höga natur- och kulturvärden som utvecklats under lång beteskontinuitet. Radbyn och enstaka bebyggelse är liksom stengärdsgårdarna viktiga inslag i landskapet.

Hitta hit

Området ligger kustnära strax sydost om Bromölla.

Se länsstyrelsens webbgis:

Edenryd m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt