Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Dejarp

Beteslandskapet i Dejarp.

Dejarp ligger på norra delen av Bjärehalvön, väster om Båstad. Området utgör ett höjdstråk i det annars kuperade landskapet. Byn Dejarp bestod tidigt av tre hemman, men var i början av 1800-talet uppdelat på åtminstone sex gårdar i två grupper. Idag finns fortfarande bebyggelse på de båda gamla bytomterna. Istället för att gårdarna utflyttades indelades markerna i långsmala ägostycken.

Innan skiftena var byns ängsmark belägen i västra delen av området. Efter 1800-talet har området övergått till betesmark och skogsmark. Här finns flera hundra fossila åkerterrasser, de flesta 20-30 meter långa och 10-25 meter breda. Här finns även en huslämning i form av stenvallar. Ovanför de fossila åkerterrasserna finns flera gravar.

Motiv för bevarande

Området utgör ett unikt fossilt åkerlandskap med både gravar och lämningar efter hus och representerar därmed ett förhistoriskt kulturlandskap. De tydliga spåren i landskapet ger området ett högt pedagogiskt värde. Byn visar på äldre bebyggelsestruktur som trots ägogränser bevarats under skiftena.

Dejarp, bokskog med fossila odlingslämningar

Hitta hit

Platsen ligger väster om Båstad och nordost om Hov.

Se länsstyrelsens webbgis: Dejarp

Kontakt