Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Brååns dalgång

Brååns dalgång utgör en äldre landskapstyp bokskogsklädda sluttningar, betesmarker i dalbottnarna och stengärdesgårdar. Dalgången vid Rövarekulan har enligt tradition varit tillhåll för snapphanar.

Stenvalvbro Högseröd

Det centrala läget mitt i Skåne utgör ett geologiskt gränsområde för det skogrika urbergsområdet i norr och slättbygden i söder. Landskapskaraktären är skiftande med odlade och betade marker och lövträdsdungar.

Det småskaliga ägomönstret betonas av stengärdsgårdar och trädrader, vilka ger bilden av ett landskap präglat av 1800-talets jordreformer. Över Bråån leder två äldre stenvalvbroar, en i Högseröds by och en söder om Västraby gård. I Högseröds by finns även en mindre vattenkvarn, numera ombyggd till bostad.

Högseröd är en liten by med den medeltida kyrkan i centrum. Det kvadratiska tornet tillbyggdes 1865. På central plats i byn finns enligt traditionellt mönster även prästgård och skola. Prästgården är en röd tegellänga från cirka 1890 med tidstypisk utformning och omges av en större trädgård. Strax intill ligger prästlönebostället. Bredvid kyrkan ligger även byns skola. Denna är uppförd cirka 1930 i en klassicistisk stil.
 

Motiv för bevarande

Brååns dalgång är en del av det äldre kulturlandskapet i Skånes mellanbygd. Betesmarker, trädrader, den spridda gårdsbebyggelsen och äldre hägnader såsom stengärdsgårdar är väsentliga inslag i miljön. Stenvalvsbron utgör en viktig rest av tidigare kommunikationsleder.

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km sydost om Eslöv

Se länsstyrelsens webbgis:

Bråånsdalgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt