Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Boserup

Magasinsbyggnad nära Boserup

Omgiven av öppen åkermark och i öster skyddad av ett större skogsparti ligger Boserup – en sätesgård belagd i skriftliga källor från 1300-talet. Den storskaliga ägostrukturen och de allékantade vägarna samt bokskogsbeståndet understryker områdets karaktär av herrgårdslandskap. Betydande arealer nyttjas för betesdrift.

Gården bildar en väl samlad enhet. Huvudbyggnaden i rött tegel uppfördes på 1740-talet. Vid 1900-talets början försågs byggnaden med frontespis. Enligt vanligt 1700-talsmönster inramades ursprungligen gårdsplanen av två flyglar, av vilka kvarstår endast den västra, byggd i korsvirke. Öster om gårdsplanen utlades efter det att den östra längan brunnit ned under 1800-talet en trädgård med blomsterkvarter och vinkelräta gångar. Huvudbyggnaden och ekonomibyggnaderna skiljs åt genom en väg. Tillsammans bildar de löst grupperade uthuslängorna, varav de äldre är i gråsten, en fyrkant öppen mot norr. Ett kraftigt gråstensmagasin från 1800-talet ligger nära vägkrysset öster om huvudanläggningen. Arbetarbostäder, i huvudsak placerade vid vägen mot Risekatslösa, representerar senare delen av 1800-talet. De röda brädfodrade längorna överväger. Mölledammen i dalgången öster därom anger genom namnet platsen för gårdens kvarn.

Motiv för bevarande

Kulturlandskapet har fått sin karaktär av herrgården och det därtill knutna agrara näringsfånget. Genom byggnadsbestånd och landskapsutformning speglas utvecklingen under 1700- och 1800-talen.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 10 km öster om Helsingborg och söder om Bjuv.

Se länsstyrelsens webbgis:

Boserup Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt