Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Bonderup-Lunnarp

Lunnarp

Området är beläget på en höjdsträckning i den öppna odlingsbygden söder om Dalby.

Området brukades redan under förhistorisk tid, vilket röset benämnt Alnarör i områdets nordöstra del visar, liksom de nu försvunna Kvinnhögarna.

Bonderup

Bonderups bebyggelse med prästgård, gårdar och gatehus ligger samlade utmed södra delen av bygatan. Sockenkyrkan, uppförd i gråsten, är till sitt ursprung en 1100-tals byggnad som utvidgades under medeltid. Tornet byggdes på 1870-talet men fick sitt nuvarande utseende på 1910-talet. Prästgården, en vitputsad länga från 1878, ligger traditionellt placerad i anslutning till kyrkan. Två av byns gårdar är kringbyggda och bevarar en äldre karaktär. Byn sluts i nordväst av skolan från 1880-talet och en gymnastiksal från 1923, båda i rött tegel. På höjden norr om bykärnan reser sig Bonderups kvarn från 1856 och Möllaregården intill.

Lunnarp

Lunnarp, mellan Bonderup och Dalby, har en väl sammanhållen bykärna med sju gårdar och gatehus grupperade utmed båda sidor av bygatan. Den tre- eller fyrlängade gårdsformen är vanligast förekommande. Längorna är i regel byggda i rött tegel eller trä, men även korsvirke förekommer. Merparten av byggnadsbeståndet representerar 1800-talets senare hälft.

Motiv för bevarande

Området uppvisar två bymiljöer med väl bibehållen äldre karaktär. Viktiga komponenter är markslag, ägogränser, vägsystem och den äldre bebyggelsen. Kvarnen är kännetecknande för den spannmålsproducerande slättbygden.              

Bonderup

Hitta hit

Området ligger cirka 8 km sydost om Lund och söder om Dalby.

Se länsstyrelsens webbgis:

Bonderup m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt