Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Bodarp-Gräsljunga-Hanavrå

Byarna i västra delen av Osby kommun ingår i ett stort område utmed Helge å. Marken i anslutning till ån har genom tiderna utnyttjats som betesmark och för ängsbruk och våtmarkerna vid Helge å är karaktäristiska för området. Ån var även betydelsefull för transport och kvarndrift. Området är ett enhetligt odlingslandskap som påverkats i mycket liten utsträckning av sentida exploateringar. Vällagda och välbevarade stengärdesgårdar präglar hela det småskaliga området och äldre odlingsstruktur med åker och ängsmark nära bebyggelsen finns bevarad. Även det äldre vägnätet med slingrande vägar i den kuperade terrängen finns till stora delar bevarad.


Gårdarna, som ofta tillkommit efter skiftena, har karaktäristiska lägen och är typiska för skogsbygden. Flertalet byggnader är välbevarade med timrad stomme klädd med panel, sadeltak, spröjsade fönster och glasade verandor. Ravnarp är en mycket karaktärsfull gård som bevarat sin exteriöra detaljutsmyckning. I en av de blockrika betesmarkerna finns en välbevarad stenvälvd jordkällare.Trots att Gräsljunga genomgick laga skifte 1827 ligger idag flera gårdar kvar på samma plats som före skiftet. Flertalet torp anlades på utmarken. Kvarnbyggnaderna och gårdsmiljön vid Möllegården har en stark koppling till Helge å. Hanavrås bebyggelse består till stor del av flera välbevarade 1800-talsgårdar i typisk nordskånsk byggnadsstil. År 1865 översvämmade Lillån och förstörde dammar, möllor och kvarnar till Visseltofta by. Detta ledde till att den kvarvarande kvarnen vid prästgården fick flyttas till Hanavrås och där utav fick gårdarna varsin kvarn, det så kallade Tvillingkvarnarna.

Motiv för bevarande

Landskapet och vägnätet tillsammans med viktiga inslag som stenmurar och betesmarker längs Helge å utgör ett sammanhängande parti av stort kulturhistoriskt intresse. De för skogsbygden så karaktäristiska byarna har ett stort agrarhistoriskt värde. Bebyggelsen innehåller fler intakta gårdsmiljöer och välbevarade torp. Kvarnbyggnaderna visar ett tidigt utnyttjande av vattenkraften i Helge å.

Hitta hit

Området ligger cirka 7 km nordväst om Osby.

Se länsstyrelsens webbgis:

Bodarp m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt