Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Baldringe oxhage-Skogshejdan

Baldringe kyrka

Ett landskap påverkat av boskapsskötsel utgjorde en betydelsefull näringsgren och kännetecknade det gamla agrarsamhället. Fram till skiftesreformen under 1800-talet dominerade denna landskapstyp stora delar av Skåne.

Landskapet väst om Baldringe, inom vilket Oxhagen återfinns, är småkuperat till karaktären och utgörs av ett kulturlandskap som hävdats genom bete. Området var tidigare en del av en större fäladsmark, tillhörig Baldringe frälseby. Området är ett mosaikartat utmarkslandskap med omväxlande öppna ytor och den öppna betesmarken avbryts av smärre dungar med ek och bok. I de låglänta fuktiga sänkorna växer al och björk.

Flera träd bär spår av hamling eller topphuggning och i området finns inslag av fornåkrar. Norr om Baldringe kyrkby ligger Skogshejdan, som ingår i ett större utmarksområde, vilket genom århundradenas lopp formats av betande djur. Det småkuperade området är glest bevuxet med hagtorn, nypon och slån, en för beteslandskapet karaktäristisk buskvegetation. De låglänta partierna är sanka och i centrum av området finns en mindre sjö som uppkommit genom torvtäkt.

Motiv för bevarande

Landskapet är markhistoriskt intressant. Det visar en äldre tid i det inre av Skåne vanlig landskapstyp, där boskapsskötseln utgjorde en betydelsefull näringsgren och som kännetecknade det gamla agrarsamhället. Fram till skiftesreformen under 1800-talet dominerade denna landskapstyp stora delar av Skåne. Denna landskapstyp är på väg att försvinna genom uppodling och skogsplantering.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 9 km norr om Ystad.

Se länsstyrelsen webbgis: Baldringe m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.