Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Åvarp och Båv

Bytomten i Åvarp och Båv följer delvis bygatan upp mot skogskanten och den tidigare fäladsmarken på Söderåsen. Inom områdets norra del finns hålvägar, fossil åkermark, hägnader och någon hög registrerade

Området med naturbetesmarkerna vid Åvarp och Båv är mycket värdefullt för friluftslivet. Åvarps fälad är en representativ ogödslad fäladsmark med enbuskar, slån, nyponrosor och spridda trädsolitärer. Den hävdberoende floran innehåller arter som kruståtel, fårsvingel, stagg, kattfot, revig blodrot, stenmåra och jordtistel. De betade lövskogsdungarna utgörs av fuktlövskogar med bl a björk, alm, al, ask, rönn och hägg. Några är dominerade av bok och avenbok.

Söder om Båv finns rester av det gamla odlingslandskapets naturtyper, som genom sin artsammansättning vittnar om mycket lång kontinuitet. Vid Båvs hage är marken mycket välhävdad med arter som backtimjan och jungfrulin. Till de mycket sällsynta arterna hör fältgentiana. Av särskilt stort värde är svampfloran.

Motiv för bevarande

Området visar en välbevarad helhet med fornlämningar, markanvändning, strukturer och bebyggelse. Odlingsspår som odlingsrösen, gränsstenar, stengärdesgårdar visar på äldre odlingsaktivitet och skiftet av landskapet. De olika markanvändningarna visas genom betesmark, tidigare ängsmark och skogen som tidigare utmark.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 16 km öster om Helsingborg vid Söderåsens kant.

Se området i webbgis: Åvarp Länk till annan webbplats.