Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Askeröd

Askeröd

När Ystad-Eslövs Järnväg drogs fram genom bygden på 1860-talet anlades en liten station i Askeröd. Samhället formades av järnvägsetableringen.

Byn hade före skiftet bestått av endast fyra gårdar, så det var knappast befolkningsunderlaget som motiverade en station. Järnvägen korsade här en landsväg, och sådana möten kunde vara fruktsamma, samtidigt som det avståndsmässigt (stationerna låg med en knapp mils avstånd) var lägligt att placera en station här någonstans. Stationshus och övriga byggnader ritades av Claes Adelsköld, som ledde järnvägsbygget. I likhet med August Edelsvärd vid Statens Järnvägar använde sig Adelsköld av ett fåtal stationstyper, vilket gav banan en enhetlig karaktär. (Se vidare ”Stationshus” under ”Kommunikationernas landskap”)
 
Stationshuset i Askeröd skilde sig av någon anledning från banans övriga, men är i likhet med dem byggt i tegel och med samma typ av mönstermurning i form av en rundbågefris. Runt järnvägen uppstod ett litet samhälle med spannmålsmagasin vid järnvägen, ett andelsmejeri, en smidesverkstad, affärer och kafé. På 1940-talet bildade man en energiförening, troligen i samband med krigets brist på kol och lysoljor. Från transformatorstationen norr om järnvägen drogs elledningar till bys abonnenter.
 
Utvecklingen i Askeröd fortsatte länge, om än i rätt långsam takt, och nådde sitt kanske mest expansiva skede under mellankrigstiden, både mejeriet och smidesverkstaden etablerades på 1920-talet. Merparten av bostadsbebyggelsen är från dessa år. På 1950-talet inleddes tillbakagången: befolkningsminskning i kombination med privatbilism gjorde att den lokala servicen minskade successivt för att så småningom upphöra nästan helt. Godstrafiken på järnvägen upphörde 1975 och sista persontåget gick den 30 maj 1981. Rälsen revs upp 1984. 


Motiv för bevarande

Askeröds lilla samhälle är helt format av järnvägen. Även om banan är nedlagd och rälsen borta syns banvallen tydligt, med stationshus och lagerhus på var sin sida om den före detta järnvägen. Bostäder av typen gathus och egnahem ligger på rad längs landsvägen, endast där vägen korsade banan finns en mer samlad bebyggelse. Askeröd präglas av en småskalig bebyggelse med tillhörande trädgårdar enligt trädgårdsstadsideal.                

Hitta hit

Platsen ligger 10 km sydväst om Hörby och strax öster om Löberöd.

Se länsstyrelsens webbgis: Askeröd Länk till annan webbplats.

Kontakt