Kulturmiljöprogram: Åraslöv

Bygden vid Åraslöv och Stainabjär

Öster om Vinslöv ligger ett omfattande fornlämningsområde i karaktäristiskt läge på det höjdstråk som under förhistorisk tid sannolikt var omgivet av sankare marker.

Stora delar av åsryggen betas. Ekhagarna, de spridda enbuskarna och stengärdesgårdarna ger landskapet en ålderdomlig karaktär. Marken söder om åsen präglas av storgodsdriften, medan terrängen norr därom har ett mer småskaligt ägomönster. Fornlämningarna är koncentrerade till två områden. I det östra finns två långdösar från yngre stenålder, varav den största kallas ”Bröt Anunds grav”. Stångabjär, ett järnåldersgravfält väster om långdösarna, består av en rund stensättning, tre skeppssättningar och 79 resta stenar.

Åraslövs gård bevarar än idag till stora delar karaktären av 1700-talets sätesgård. Huvudbyggnaden har en för sin tid typisk utformning i en våning och med två flyglar. Avskild från denna ligger ladugården. Där är byggnaderna förutom ett välbevarat magasin från 1700-talet, av tämligen varierande ålder och utformning. Till gården hör enligt gängse mönster arbetarbostäder och en mindre park. Bondgårdarna i byn Åraslöv låg fram till tiden för skiftet under tidigt 1800-tal kring själva sätesgården. En äldre stenbro leder över Vinnö å.

Motiv för bevarande

Fornlämningarna visar att området var brukat redan under förhistorisk tid. Det öppna landskapet och de dominerande fornlämningarna är av stor betydelse för området. Odlingslandskapet ger exempel på både storgodsdrift och ett mer småskaligt ägomönster. Åraslövs är en välbevarad storgård.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger strax öster om Vinslöv nordväst om Kristianstad.

Se området i webbgis: Åraslöv Länk till annan webbplats.