Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Angshult-Gussa Svenstorp

Området ligger de centrala delarna av Osby kommun, någon mil nordväst om Osby.

I Angshult finns vackra betesmarker med hamlade askar, stengärdsgårdar och en fägata. Vegetationen är variationsrik och det finns arter som indikerar både slåtter och bete. Markerna är tämligen välhävdade. Angshult är en större rödmålad dubbelgård med boningshus från 1800-talet och brädfodrade ekonomibyggnader.

Gussa Svenstorp är en välbevarad större gård från 1800-talet med boningshus i två våningar och brädfodrade ekonomibyggnader som alla är rödmålade. Närliggande odlingslandskap är välbevarat med stenmurar och öppna betesmarker. Den norra betesmarken är öppen med enstaka dungar av gran och lövträd.

Motiv för bevarande

Området visar ett småbrutet odlingslandskap där betesdriften och skogen varit av stor betydelse. Betesmarkerna visar på lång hävdkontinuitet och i landskapet finns flera inslag som hamlade träd, stenmurar och en fägata. De välbevarade ensamgårdarna är representativa för byggnadstradition i skogsbygd.

Hitta hit

Området ligger cirka 4 km öster om Osby.

Se länsstyrelsens webbgis

Angshult m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt