Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Anderslöv

Redan under förhistorisk tid har trakten varit befolkad. En gravhög på kyrkogården härrör från äldre bronsålder. Byn är belagd under medeltiden och har ett namn av en typ som går tillbaka till yngre järnålder.

Anderslövs gästis

Söder om landsvägen en kyrkomiljö

Anderslöv är beläget vid gamla landsvägen mellan Malmö och Ystad. Redan under förhistorisk tid har trakten varit befolkad. En gravhög på kyrkogården härrör från äldre bronsålder. Byn är belagd under medeltiden och har ett namn av en typ som anses gå tillbaka till yngre järnålder. Söder om landsvägen ligger den vitputsade sockenkyrkan. Den uppfördes troligen under 1100-talets slut. Tornet nyuppfördes efter en brand på 1890-talet. I samband med att socknens befolkning ökade kraftigt under 1700-talet utbyggdes kyrkan mot norr och senare på 1840-talet även mot söder. 

Huvudort med gästis och ting

Byns 20-tal gårdar och 10-tal gatehus låg fram till enskiftet 1812 i två långa rader väster om kyrkan. Skiftet medförde att 14 gårdar utflyttades. Anderslöv fick tidigt en roll som huvudort genom sitt centrala läge utmed gångna tiders viktigaste landsvägsstråk i södra Skåne, mitt emellan centralorterna Malmö och Ystad. Gästgiveriet som tillkom på 1720-talet hade föregåtts av en mindre krogrörelse, omtalad redan under 1500-talets slut. På 1740-talet blev Anderslöv tingsställe. Tingsförhandlingarna hölls i gästgivaregården. Denna fick sin nuvarande plats på 1810-talet och var bland de första som flyttades ut från gamla bykärnan. Byggnaden uppfördes 1812 och har senare ombyggts, bland annat har trappstensgavlar och takkupor tillkommit. 

Post, apotek, bank kring sekelskiftet 1900

Under senare delen av 1800-talet kom Anderslövs karaktär av centralort allt mer att understrykas. Handeln ökade, poststation och apotek förlades till orten, bank tillkom och provinsialläkaretjänst inrättades. Mycket av Anderslövs bevarade bebyggelse härrör från decennierna kring 1900. Goda exempel härpå finns bland annat utmed landsvägen. Den öppna torgplatsen mitt i samhället utlades 1880.

Mellan 1880-talet och 1950-talet spelade järnvägen mellan Anderslöv och Börringe och järnvägen mellan Anderslöv och Östra Torp en väsentlig roll för samhällets utveckling. Thysells Möbler AB grundades 1906 med egen snickerifabrik och möbelaffär. År 1965 invigdes det stora specialplanerade möbelhuset i östra delen av samhället.

Anderslövs kommunalhus från 1961 består av en huvudbyggnad och en flygelbyggnad för poliskontor, arrestlokaler och brandstation. I källaren till huvudbyggnaden fanns ett varmbadhus. Byggnaden är idag museum.

Motiv för bevarande

Miljön i Anderslöv speglar gångna tiders centralort på den skånska slättbygden. Speciellt präglande för miljön har 1800-talet varit. Viktiga inslag i bybilden är kyrkan, det äldre byggnadsbeståndet och bebyggelsestrukturen.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 10 km nordost om Trelleborg.

Se området i Länsstyrelsens webbgis: Anderslöv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt