Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ågerup

Området är ett av 1700- och 1800-talen präglat herrgårdslandskap. Romeleåsen uppvisar i sin södra del en varierad landskapsbild med åkerfält, beteshagar och skogsdungar. Kring Ågerups herrgård utbreder sig öppna odlingsmarker, präglade av storgodsdriften. Sluttningarna mot öster är skogsklädda. Bebyggelsen är gles inom området.

Elsagården, en plattgård under Ågerup.

Ågerup är en mindre herrgårdsanläggning av karolinsk typ vars gårdsmönster bland annat kännetecknas av att de närliggande man- och fägårdarna åtskiljs genom en mur eller stängsel. Mangårdsbyggnadens gulputsade länga från 1600-talet ligger i fonden av den söder ledande uppfarten. I väster sluts gårdsplanen av en flygelbyggnad. Ekonomilängorna är av traditionellt slag med röd brödfodring. Några av gårdens arbetarebostäder är karaktäristiskt belägna nära uppfartsvägen. En tidigare underliggande plattgård är t ex Elsagården nordost om Ågerup.

Motiv för bevarande

Området är ett av 1700- och 1800-talen präglat herrgårdslandskap. Ågerups herrgård utgör en för Skåne sällsynt anläggning. De stora brukningsenheterna och den till huvudgården koncentrerade bebyggelsen är viktiga delar av miljön.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 10 km sydväst om Sjöbo.

Se området i webbgis: Ågerup Länk till annan webbplats.