Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Abbekås

Förutom fornlämningarna är det äldre bebyggelsemönstret, trädgårdarna och byggnadsskicket av kulturhistorisk betydelse. Abbekås är representativt för de skånska fiskelägena. 

Abbekås

Abbekås, väster om hamnplan

I det flacka kustområdet mellan Skivarpsån och Haken finns flera gravhögar, vilka visar på aktivtet i området, redan under bronsålder. Senare tiders skogsplantering och byggnation har dock medfört att fornlämningarnas tidigare monumentala karaktär delvis gått förlorad. Rester av de ursprungliga naturbetesmarkerna finns kvar bland annat vid Skivarpsåns mynning.

Fiskeläget Abbekås har medeltida ursprung men under 1800-talets senare del växte samhället kraftigt. En djupare muddrad hamn anlades 1889. Efter en storm 1904 kunde den dock bara användas av mindre båtar innan en ombyggnad genomfördes 1926-1928.

Den nuvarande bebyggelsen är av växlande ålder och gestaltning med enstaka exempel på äldre fiskarelängor med putsfasader. I fiskeläget finns dessutom välbevarade skånska allmogeträdgårdar med typiska odlingskvarter, grusgångar och klippta buxbomshäckar. Vägen delar trädgården i två delar, vilket var vanligt i fiskelägena.

Motiv för bevarande

Förutom fornlämningarna är det äldre bebyggelsemönstret, trädgårdarna och byggnadsskicket av kulturhistorisk betydelse. Abbekås är representativt för de skånska fiskelägena.

 

Abbekås hamn

Abbekås hamn

Hitta hit

Området ligger cirka 10 sydost om Skurup.

Se Länsstyrelsens webbgis:

Abbekås Länk till annan webbplats.

Kontakt