Boarp

Gamla landsvägen mellan Norra Rörum och Höör har bibehållit sin ursprungliga sträckning. Den följer ett höjdstråk i den kuperade terrängen och anpassar sig mjukt efter de topografiska förhållandena. Det omgivande landskapet har en ålderdomlig prägel med småskaligt ägomönster och stengärdesgårdar i markgränserna. Inslaget av betade marker är stort utmed vägen. Lövängar bevarar särdragen av det gamla bondesamhällets slåttermarker. En rest sten i närheten av vägen nordväst om Boarp indikerar bosättning inom området under förhistorisk tid.


Byggnadsbeståndet i de glest liggande gårdarna ansluter till äldre byggnadstradition med längor i sten eller brädfodring. Till miljöerna finns även äldre anläggningar för tillverkning av bast och lin. Vid Djupadal finns rester efter brytning av sandstenblock. Två äldre milstenar står vid vägen. Över en bäck i områdets norra del leder en mindre stenvalvsbro.

Motiv för bevarande

Området är representativt för en äldre landskapstyp i Skånes skogs- och mellanbygd. Den gamla vägen, stengärdsgårdarna och rester av äldre tiders tillverkning av bast, lin och sandstensblock, är värdefulla inslag i miljön.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger 5 km norr om Höör.