Örnanäs kulturreservat

Mitt inne i den djupa skogen ligger ett levande minnesmärke över människans slit och möda på en gård i nordöstra Skånes skogsbygd. Örnanäs har funnits som gård i femhundra år och markerna här bär på otaliga spår från områdets odlingshistoria under framför allt 1800- och 1900-talet.

Skånes första kulturreservat

Örnanäs är det första kulturreservat i Skåne. Här skyddas inte bara naturen utan hela den kulturhistoriska miljön med landskap, hus, kunskaper och traditioner. Kulturreservatet Örnanäs invigdes 2006 och här vill man visa utvecklingen för en gård i skogslandskapet. Vi får möjlighet att uppleva hur både boendemiljön och landskapet kan ha tett sig för över hundra år sedan.

Den gamla bondeskogen

I Örnanäs finns också ett av de bästa exemplen på de bondeskogar som växte fram i skogsbygden vid 1900-talets början. Det var skogar som uppfyllde bondehushållets olika behov. I skogen tog man virke till husbyggen och gärdsgårdar, ved till att värma sig med, foder till djuren och här gick djuren och betade. Skogen var betydlig mer varierad än dagens skogar. Här fanns träd och buskar av olika ålder blandat med gräsbevuxna gläntor.

Örnanäs gård

Örnanäs var ursprungligen en ensamgård, men den delades i två gårdar vid 1800-talets början. En av gårdarna övergavs senare på 1930-talet och sedan dess finns återigen bara en gård här. Det finns dock många lämningar efter den övergivna gården, liksom efter torp och andra byggnader som tidigare har funnits på platsen. Det finns också odlingsrösen och andra spår som visar var de gamla flikiga åkrarna tidigare låg. Större delen av området hålls idag öppet genom bete och 2012 återinfördes även skogsbete i bondeskogen.

I den gårdsnära marken finns gott om äldre, hamlade träd som lind, ask och björk. Hamling av träd gjorde man för att få in foder till djuren. Man tog ned grenar med löv på sensommaren som fick torka och fungera som vinterfoder.

Trollatorpet

Under gården i Örnanäs lydde ett flertal torp. Det enda av dem som finns kvar idag är Trollatorpet, som har varit bebott sedan åtminstone 1740. Trollatorpet är fint beläget vid sjön Farlången ett par km sydväst om Örnanäs gård. Här finns också kulturreservatets äldsta byggnader. Markerna runt Trollatorpet hålls idag öppna genom bete.

Gör ett besökt tillbaka i tiden

Vid ett besök på Örnanäs kan man vandra runt och se byggnader, husgrunder, åkrar och ängar och tänka sig tillbaka till den tid då Carl Svensson och hans hustru Bengta Nilsdotter levde på gården under 1800-talets andra hälft. Det finns en broschyr om Örnanäs som man kan hämta på länsstyrelsen eller ladda ned från hemsidan.

This living memorial to human endeavour lies on a farm in the middle of the deep forest of north-eastern Skåne. Örnanäs has been a farm for five hundred years and the land bears the marks of the area's history of cultivation, primarily during the 19th and 20th centuries.

Skåne's Only Culture Reserve

Örnanäs is the only culture reserve in Skåne. It is not simply nature that is protected here, rather the entire cultural heritage environment with its landscape, buildings, knowledge and traditions. Örnanäs Culture Reserve was inaugurated in 2006 and the aim is to demonstrate the development of a farm in the forest landscape. We get the opportunity to see how the living environment and the landscape might have appeared over one hundred years ago.

The Old Farmed Forest

Örsanäs is also home to one of the best examples of the farmed forests that developed in forested areas at the beginning of the 20th century. It was the forest that provided for all of the farming household's needs. In the forest they cut timber to build houses and fences, firewood to warm themselves, collected fodder for their animals and grazed their cows. The forest was significantly more varied than contemporary forests. There were trees and shrubs of various ages mixed with grassy clearings.

Örnanäs Farm

Örnanäs was originally a single farm, but was divided in two at the beginning of the 19th century. One of the farms was abandoned in the 1930s, since then there has again only been one farm. However, many relics of the abandoned farm remain, as do those of a croft and other buildings that once stood in this place. There are also cairns – created when the land was cleared of rocks – and other signs of where the old lobate fields once lay. Large parts of the area are now kept open through grazing, and in 2012 forest grazing was reinstated in the farmed forest.

On the land close to the farm, there are lots of older, pollarded trees such as lime, ash and birch. Pollarding was done to provide fodder for the animals. Leafy branches were cut in late summer and allowed to dry to be used as winter fodder.

Trollatorpet

Several crofts were controlled by the farm at Örsanäs. The only one of these that remains is Trollatorpet, which has been occupied since at least 1740. Trollatorpet has a lovely setting by the lake Farlången, a couple of kilometres south-west of Örnanäs Farm. This is also where you'll find the culture reserve's oldest buildings. The land around Trollatorpet is kept open by grazing.

Östra gården. Foto: Björn Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
 • cykla, rida eller framföra motordrivet fordon utanför vägarna
 • skada stenmurar och andra kulturlämningar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet:

 1. att ta bort, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, eller andra kulturlämningar
 2. att framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar annat än för jord- eller skogsbrukets ändamål
 3. att anbringa tavla, skylt affisch eller dylik anordning med undantag för reservatsskyltar och gränsmarkeringar
 4. att anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på kulturmiljön

För besökare är det dessutom förbjudet:

 1. att framföra motordrivet fordon annat än på upplåten väg fram till parkering
 2. att ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar eller stubbar
 3. att tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande
 4. att gräva upp, plocka eller på annat sätt skada växter
 5. att insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
 6. att göra upp eld
 7. att rida eller cykla annat än på befintliga vägar
 8. att medföra ej kopplad hund eller annat husdjur, undantaget jakthundar som hålles av jakträttsinnehavare

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 70 hektar

Kommun: Osby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Kulturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.315667, E 14.302361

Hitta mig

Gråfibbla.

Illustration: Katarina Månsson


Gråfibblan är en vanlig växt på öppna marker. Den blommar under större delen av sommaren.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss