Kungsmarken med Glumstorp

Kungsmarken

Marken ägdes under medeltid av ärkebiskoparna i Lund, som här lät anlägga en befäst borg, Glumstorp. Markerna nyttjades framförallt till foder för hästuppfödning. Resterna av borgen kan idag spåras i en fyrsidig vallanläggning på en höjdplatå nordväst om sjön. Beteckningen Kungsbacken eller Kungskullen på en av höjderna väster om bäcken anses tala för att kungaval har ägt rum här under äldre medeltid

Kungsmarken ligger på höjdstråket norr om Sularpsåns dalgång. I centrum ligger Glomsjön, till största del uppkommen genom dämning av Glombäcken, som genomflyter området i nordsydlig riktning. Landskapspartiet är öppet med spridda lövträdsdungar. En stor del är idag utlagd till golfbana. Kungsmarken har fått sin karaktär genom betesdrift och slåtterbruk som under århundraden bedrivits här.

De äldsta fynden, utgörs av järnålderslämningar som gravar, röjningsrösen, åkrar i form celtic fields samt stensträngar. Därutöver finns även tidigmedeltida fossila åkrar i form av ryggade åkrar. Dessa spår framträder väl i den kortklippta golfbanan.

Övningsfält 1918-25

Under tiden 1918 till 1925 användes området som övningsfält för Södra Skånska Infanteriregementet. Man anlade en skjutbana med skyttevall, markörgrav och kulfång. Efter regementets nedläggning uppstod en period när landskapet låg relativt orört och frågan om områdets framtid diskuterades.

Lundastudenternas idrottsorganisation LUGI initierade bildandet av golfklubben Lunds akademiska golfklubb, som anlade de första nio hålen 1936. Anläggningen kom att utökas och stod färdig med ytterligare 9 hål 1956.

Flora och fauna

En viktig konsekvens av den mycket långa hävden av området var att en unik ängsflora etablerats. Den rymmer bland annat ett tiotal orkidéarter, såsom Krutbrännaren, St Pers Nycklar och Adam och Eva. Här växer också den sällsynta smalbladiga lungörten, revsuga, humlesuga, brudborste, nattviol och många många fler. Det finns ca 400 arter. Kungsmarken rymmer också ett rikt fågelliv. Storspov, brandkronad kungsfågel, tornfalk och glada syns här. Området blev naturreservat 1974 med förbehållen att fairway inte gödslas och att ruffarna slås först efter blomning och frösättning. Därtill har en strövstig anlagts.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Ta vägen österut från Lund mot S Sandby och ta av vid golfbanan.