Tjörnedalagården

På kuststräckan mellan Baskemölla och Vik vid Hanöbukten i östra Skåne ligger Tjörnedala. Den fyrlängade gården omges av ålderdomligt kulturlandskap, till stor del format av betesdrift och i äldre tid också av ängsbruk.

De höga ekarna invid gården minner om den ekskog som Carl von Linné beskrev som ”en af de skönaste lunder jag sett i Riket” då han var på resa här i trakten 1749. Gården, som finns omnämnd i medeltida handlingar, blev flyttad till sin nuvarande plats vid laga skiftet 1839-1841. Den ger genom sin kringbyggda gårdsform, stråtäckta tak,  vitkalkade längor och stensatta gårdsplan bilden av en typisk skånegård.

Från 1989 äger Stiftelsen Tjörnedala själva gårdsanläggningen medan de omgivande markerna tillhör Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne. Sedan 1990-talet är Tjörnedala väl känt som konstcentrum och här har Östra Skånes Konstnärsgille (ÖSKG) sin verksamhet med konsthall, kafé och butik. Gårdens längor ombyggdes invändigt 1990-1991 för att anpassas till sin nya användning. Den södra längan, boningshuset, har i viss mån behållit en äldre karaktär. I anslutning till den längan finns en trädgård med buxbomshäckar och äldre kulturväxter som har anlagts utifrån utseendet av en allmogeträdgård under 1800-talet. Till gården hör också en friliggande länga, byggd som svinstall på 1900-talet. Den knyter an till äldre byggnadsskick och har stråtak och vita väggar.

Du kan läsa mer om det äldre odlingslandskapet i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Jordbrukets landskap/ Ängs- och betesmark

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Tjörnedalagården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • upplevelsen av 1700- och 1800-talens jordbrukslandskap där merparten av mark använts för bete under århundraden. Lövträdsbeståndet är en viktig del av landskapet.
  • att gården berättar om den kringbyggda skånegården med sitt typiska byggnadsskick som kännetecknas av de stråtäckta taken och de vitkalkade väggarna.       

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Simrishamns kommun,

Ägare är Stiftelsen Tjörnedal och Stiftelsen för fritidsområden i Skåne.

Byggnadsminne 1965.