Magasinet i kv Ålen i Simrishamn

Under sin skånska resa 1749 besökte Carl von Linné Simrishamn och uppmärksammade ett ståtligt nybyggt magasin, på norra sidan av Storgatan nära hamnen.

Han skrev ”Jämte stranden sågs ett wackert stenhus, på Landshövdingens tillstyrkande upbygdt af denna sten för Mälte- och Packhus, til et artigt exempel på en skoglös ort”. Magasinet finns kvar än idag och tillhörde på 1700-talet den största handelsgården i staden, den Wollinska gården även kallad Borgmästaregården, som omfattade hela kvarteret Ålen.   

En byggnad i sten var ovanlig i 1700-talets korsvirkespräglade Simrishamn och det var troligen därför Linnés intresse för rådman Magnus Wollins byggnad väcktes. Att bygga i sten var något som 1700-talets statsmakt propagerade för i syfte att dels höja brandsäkerheten i städerna, dels minska åtgången på timmer. En livlig förespråkare var länets landshövding Christian Barnekow.

Om det verkligen var så att hela magasinet byggdes nytt 1749 eller om en äldre byggnad på- och ombyggdes är oklart. Troligt är att delar av ett äldre stenhus kom att ingå i bottenvåningen. Stenen som omnämns av Linné är en sandsten från trakten, även kallad hallasten. Den ingår i tre av väggarna till magasinets bottenvåning medan den fjärde väggen och den övre våningen är i korsvirke. Bottenvåningen är i likhet med delar av ovanvåningen putsad och har en imponerande murtjocklek på ca 70-80 cm.

Magasinet är det enda som finns kvar av den ursprungligen kringbyggda gården, övriga längor revs 1968. Bottenvåningen användes för mältning av korn till ölbryggning medan den övre fungerade som packhus eller magasin. Byggnaden har förändrats i olika omgångar och här har funnits bland annat butik, verkstad och bostad.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap/Medeltida stadsbildningar 

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Magasinet i kv Ålen har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden är ett gott exempel på en ålderdomlig stadsgårdbebyggelse.
  • att det genom sitt byggnadsskick och -material berättar såväl om den traditionella korsvirkestekniken som det lokala byggnadsmaterialet "hallasten".
  • att byggnaden genom sin ursprungliga funktion vittnar om 1700- och 1800-talens handel och sjöfart, utmärkande för kuststaden Simrishamn.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Simrishamns kommun.

Privatägd.

Byggnadsminne 1976.