Dalby Söderskog nationalpark

Foto: Linda Gustafsson

Dalby Söderskog är som vackrast om våren. En konsert av fågelsång och en matta av vitsippor, gulsippor och nunneört möter dig i månadskiftet april/maj. Men Sveriges minsta nationalpark är värd ett besök även i den djupa sommargrönskan eller vinterns karga landskap.

Att frysa ett ögonblick i tiden

Nationalparken bildades 1918 för att bevara vad man då beskrev som en sydsvensk lövskog. Men i själva verket har Dalby Söderskog både varit skog och trädklädd betesmark. Förr lät man ofta träd växa i betesmarken. Här i Dalby hage skapades en pelarsal av ek och bok med grönskimrande matta. Genom att förbjuda bete när nationalparken bildades förändrades förutsättningarna och skogen började leva sitt eget liv.

De stora ekarna som dominerade när nationalparken bildades är idag inte lika framträdande. Idag finns här istället mycket bok, alm och ask. Almsjukan har dock gått hårt åt de stora almträden. I ljusluckor som bildas när döda almar faller kommer idag asken. Målbilden med nationalparken idag skiljer sig därför från ursprungsbilden. Nu utvecklas Dalby Söderskog mot en spännande ”naturskog” med stor variation i trädslag. Nästa generation av besökare kommer få uppleva nya sidor av skogen.

Träden har liv efter döden

De döda träden får ligga kvar där de en gång fallit. De blir till bostad och mat åt svampar och insekter. Håll utkik efter bokoxen, en mindre släkting till ekoxen. Hackspettarna trivs eftersom det finns gott om mat i den döda veden. Deras bohål utnyttjas så småningom av ekorrar och fåglar som staren, skogsduvan och flugsnapparen

En ljuvlig grönska

Den rika växtligheten beror på att det är gott om kalk i marken. Mångfalden visar sig i de många vårblommorna med hålnunneört och orkidéer som Sankt Pers nycklar och näsrot. Den tid då trädens löv inte ännu skuggar markens växter har den rikaste blomningen. Halva nationalparken omsluts av en märklig och intressant jordvall. Det kan vara rester av en gammal fornborg medan en annan teori hävdar att det är rester av inhägnaden till en medeltida kunglig jaktpark.

Dalby Söderskog is at its most beautiful in spring. A concerto of bird-songs and a carpet of White Anemones, Yellow Anemones and Fumewort greets you as April turns into May. But Sweden's smallest national park is worth visiting even in during the thick summer vegetation or the bleakness of winter.

Freezing a Moment in Time

The national park was established in 1918 in order to preserve what was then described as a southern Swedish broad-leaved woodland. However, Dalby Söderskog has in fact been both woodland and tree-covered pasture. In the past, trees were often allowed to grow on pasture. Here in the enclosed pasture of Dalby, a grove of trees resembling a pillared hall of oak and beech with a lush green carpet was created. Grazing was forbidden when the national park was created, which changed the conditions and the woodland began to live its own life. The large oaks that were dominant when the national park was created are now less prominent.

Today there is instead a great deal of beech, elm and ash. Dutch elm disease has, however, taken its toll on the large elms. Light floods into the gaps created when the dead elms fall and ash now grow in their place. The current image of the national park thus differs from the original. Dalby Söderskog is now developing as an exciting "natural woodland" with a great variety of tree species. The next generation of visitors will be able to experience new sides of the woodland.

Trees have Life after Death

The dead trees here are allowed to remain where they have fallen and so become homes and food for fungi and insects. Be on the look-out for the lesser stag beetle, a small species of stag beetle. Woodpeckers thrive because there is plenty of food for them in the dead wood. Their nesting holes are then gradually taken over by red squirrels and birds such as the Common Starling, Stock Dove and European Pied Flycatcher.

Delightful Greenery

The rich vegetation is a result of the abundance of lime in the soil. Diversity is evident in the many spring flowers, including Holewort and orchids such as Early Purple Orchid and Bird's-Nest Orchid. The greatest abundance of flowers happens at this time when the trees do not shade the plants on the ground with their leaves.

Half of the national park is surrounded by an interesting earth embankment which is rather striking. It may be the remains of an ancient fort or there is another theory that it is the remains of the boundary of a royal hunting-ground from the Middle Ages.

Foto: Linda Gustafsson

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1918

Storlek: 37 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Nationalpark