Olarp

Foto: Mona Persson

Olarps naturreservat bjuder på vandring i gamla utmarker till Olarps by. Förr betade kor och tamsvin här, men idag är det istället vildsvin som har tagit över markbearbetningen. Reservatet täcks idag huvudsakligen av en relativt ung ädellövskog som med tiden kommer att utveckla högre naturvärden.

Bokskog med riklig örtflora

Den centrala delen av Olarps naturreservat består mest av en ganska ung ädellövskog med ek och hassel. Det är inte så tätt mellan träden så ljuset tränger ner till hasselbuskar och skogsvandrare. Marken är tämligen näringsrik och örtfloran är riklig.

I den sydöstra delen av reservatet finns en bokskog med en del äldre träd. Bland de gamla bokarna, på död eller döende ved, kan man hitta den sällsynta koralltaggsvampen.

Spännande sumpskog

För den som tycker om att leta sig fram bland kullfallna träd i blöta marker är sumpskogsområdena en upplevelse. Här har skogen utvecklats fritt under lång tid. Den består mest av klibbal blandat med björk, ask och ek.

Vramsåns rena vatten

En bit av Vramsån ingår i reservatet. Ån är ett av de renaste och mest värdefulla vattendragen i Skåne. Tack vare den höga vattenkvalitén så finns den föroreningskänsliga och starkt hotade flodpärlmusslan ännu kvar i Vramsån.

Olarps Nature Reserve provides walking in the traditional grazing areas associated with the village of Olarp. This is where the cows were put out to pasture in the woodlands and the pigs wandered freely on the hunt for beech nuts, fungi, larvae and voles, which made them fat and gave the pork flavour. Today the wild boars (Sus scrofa) enjoy the beech nuts.

The central part of Olarps Nature Reserve mainly consists of quite young broadleaved woodland with oak and hazel (Corylus avellana). The trees are not very dense, so the light seeps through to the hazel bushes and woodland walkers. The soil is quite rich in nutrients and the herb flora is abundant. Species such as coral root (Cardamine bulbifera) grow in the hazel woods.

In the south eastern part of the reserve there is a beech woodland with some quite old trees. On a dead beech trunk, the rare coral tooth fungus (Hericlum coralloides) has been found. Here you can walk on the old country lane.

The woodland carr area is an experience for those of you who like to find your way through fallen trees in wet areas. The woodland here has been left untouched for a long time. It mainly consists of black alder mixed with birch, ash and oak.

A part of the River Vramsån is included in the nature reserve. The river is one of the cleanest and most valuable water courses in Skåne. It is the focus of a restoration programme and is included in a Natura 2000 site. The freshwater pearl mussel (Margaritefera margaritefera) is found in the river, the larvae of which parasitise the common minnow (Phoxinus phoxinus). Both species require very high water quality.

Visible archaeological remains in Olarps Nature Reserve are the many, often very straight stone walls. It is thought that their primary use was not as fences to keep the grazing animals away from the fields, rather that they were boundary markers between the villages.

Flodpärlmussla är mycket känslig för föroreningar. Larverna parasiterar nio till tio månader på gälarna av lax eller öring, fiskar med höga krav på friskt vatten. Föroreningar och ett tidigare pärlfiske har gjort musslan sällsynt men den finns fortfarande i Vramsån. Foto: Joel Berglund

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • rida utanför befintliga markvägar
  • störa djurlivet
  • samla ved eller plocka pinnar
  • skada växter, lavar eller vedlevande svampar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

2. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

4. rida utanför befintliga markvägar,

5. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

6. göra upp eld,

7. avsiktligt störa eller påverka djurlivet, t ex genom närgången fotografering av fågelbo,

8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd

9. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

10. samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar eller mollusker.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 50 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Förr betade tamsvin i Olarp, men idag har markberedningen tagits över av vildsvin. Vildsvinen är mycket skygga och visar sig sällan, men det är lätt att se var de har bökat någonstans. Ibland kan man även hitta borst som har fastnat i barken på ett träd efter att ett vildsvin har kliat sig.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.