Bjära

Foto: Länsstyrelsen

Det lilla naturreservatet Bjära är beläget på Linderödsåsen. Den kalkrika bergarten diabas har i detta område trängt upp i sprickor i den magra graniten. Påverkan från diabasen avspeglas tydligt i den ovanligt rika floran.

Ängslövskog med odlingsrösen

Större delen av området består av ängslövskog. Bok och ek dominerar, men här växer även ask, lind och lönn, och i fuktigare delar främst björk och al. De sydöstra delarna, delvis igenväxta betesmarker, är magrare och domineras av björk. I dessa buskrika snår trivs såväl älg som rådjur. I den norra delen finns en liten betesmark och tidigare åker. Odlingsrösena är kvar, men idag växer här täta dungar med hassel, bok, lind, lönn och asp.

Fin lundflora

Fältskiktet är mycket rikt med en fin lundflora främst i den västra delen. Vanliga arter är bland annat storrams, getrams och kransrams, hålnunneört, aklejruta och myskmadra. I den gamla betesmarken växer bland annat jungfrulin, smörbollar och gökärt.

Övergivna stenbrott

I områdets centrala del finns rester av två gamla diabasbrott. Brytning pågick under en kortare period under 1930- och 40-talet, tills man insåg att diabasen inte höll tillräckligt hög kvalité.

Vildkaprifol. Foto: Länsstyrelsen

Vildkaprifol. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • Gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- Inom reservatet uppgräva örter.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1966

Storlek: 13 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Hålnunneörten är en sydlig art som i Sverige bara är vanlig i Skåne. Den växer främst i lundar och bokskog och blommar från april till juli. Hålnunneört användes förr som botemedel mot bland annat mask och benröta.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.