Linneröds naturvårdsområde

Foto: Marie Björkander

Linneröds naturvårdsområde består främst av en blandad lövskog. Gården har inte brukats aktivt sedan 1965 och skogen har sedan gammalt fått utvecklas fritt.

Linneröd utgörs huvudsakligen av blandlövskog men innehåller även mindre partier med betesmark. Lav- och svampfloran är bitvis rik i området och till fågellivet hör bland annat flera hackspettsarter och skogsduva.

I naturvårdsområdet finns även en fornlämning i form av en blästerugn som härstammar från tiden då man omvandlade myrmalm till järn.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

2. tälta och ställa upp husvagn.

3. parkera annat än på för ändamålet upplåten plats.

4. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

5. framföra moped, annat motorfordon, eller annat motordrivet fordon eller transportmedel annat än på vägar som är upplåtna för ändamålet.

6. göra åverkan på mark eller hägnader eller andra anordningar.

7. göra upp eld annat än på för ändamålet iordninggjorda platser.

8. medföra okopplad hund.

9. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor eller lavar.

10. döda, jaga, fånga eller skada vilda djur, taga eller skada ägg eller bo eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande.

11. rida annat än på den samfällda vägen och på av naturvårdförvaltaren anvisade stigar.

12. anordna skyttetävling eller bedriva skjutövningar av vad slag vara må.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 44 hektar

Kommun: Klippan

Förvaltare: Klippanbygdens naturskyddsförening

Skyddstyp: Naturvårdsområde

Hitta mig


Den mindre hackspetten är en av europas minsta hackspettar. Under våren kan man höra den trumma, det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.