Allerums mosse

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Allerums mosse består av ett björkkärr samt de omgivande slåttrade och betade markerna. I reservatet finns en riklig förekomst av den sällsynta och vackra sumpviolen. Allerums mosse är en av de västligaste lokalerna för sumpviol i Europa.

Björkkärret och omgivande marker

Reservatet bestod från början endast av själva björkkärret men utvidgades 2001 med omgivande utdikade marker vilka under sen tid använts som betesmarker och åker. I kärret dominerar glasbjörk, men även ek, bok, alm, asp och ask förekommer. Bland buskarna är hägg och brakved vanliga.

Vegetation

I de tidigare torvgravarna, som ofta står under vatten i början av året finns bland annat vass, bunkestarr, gul svärdslilja och kärrsilja. I övergången mellan torra och blöta partier etableras en zon med älgört, blåtåtel, frossört, strandklo, vattenmåra med mera.

Markvegetationen på högre belägna och torra partier är relativt fattig med kruståtel, ekorrbär och liljekonvalj, men här och var uppträder rikindikerande arter som skogsbingel, storrams, långsvingel och hässlebrodd.

Torvbrytning

Naturreservatet är beläget inom ett tidigare stort sankområde. På 1700-talet var marken uppdelad på olika mosskiften där det bedrevs "torfmåsning", torvbrytning. Reservatet som i vissa delar utgör en sista rest av detta mosseområde ligger inom den del som kallades "Toftängsmossen".

Kyrkstigen

Genom Toftängsmossen passerade Allerums markelags-torvmosseväg, vilken Larödsborna hade rätt att använda som kyrkstig, och än idag finns vägbanken kvar inom reservatsområdet.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål, ytbildning eller terrängform, levande eller döda träd, buskar och stubbar

2. plocka eller gräva upp växter,

3. störa djurlivet t ex genom närgången fotografering eller insamling av insekter eller andra djur,

4. på ett störande sätt använda musikinstrument, radio eller annan ljudanläggning,

5. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller liknande,

6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

7. rida,

8. parkera annat än på anvisad parkeringsplats,

9. bygga anordningar eller anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning – informations- och reservatsskyltar undantagna.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 11 hektar

Kommun: Helsingborg

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Gul svärdslilja är en ganska vanlig art i södra Sverige och den växer på fuktiga marker eller i vatten. Den kan bli nästan en meter hög och är en riktig karaktärsväxt i näringsrika sjöar.
Foto: Mostphotos

Mer information

Beslutshandlingar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.