Dynget

Dynget är ett litet naturreservat nära Rönneå. Reservatet består huvudsakligen av öppna, betade fuktängar och kärr med inslag av vide- och aldungar.

Den dyiga och fuktiga jorden har gett upphov till reservatets namn – Dynget. De fuktiga markerna betas och här finns en förhållandevis artrik örtflora.

Dynget är beläget i ett huvudsakligen uppodlat slättlandskap. Träddungen, som består främst av al och vårtbjörk, utgör därför ett viktigt skydd för några av traktens däggdjur. I delar av reservatet finns täta videsnår som erbjuder lämpliga häckningsplatser åt småfåglar.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • skada vegetationen
  • skada eller gräva upp växter annat än för undervisningsändamål

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. Träd, buskar eller andra växter må icke skadas. Växter må ej – annat än för undervisningsändamål – uppgrävas eller plockas.

2. Vilda djur må icke skadas, ej heller må tagas ägg eller göras åverkan på fågelbo.

2. Tältning och camping må icke ske. Eld må ej göras upp.

4. Nedskräpning med glas, plåt, papper, avfall eller dylikt är förbjudet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: 4 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat