Södra Björstorps gård

Nästan som en borg ser Södra Björstorps herrgårdsanläggning ut där den ligger omgiven av öppna marker och lövskog ett par kilometer sydväst om Brösarp. Det stora gårdskomplexet med sin ytterst ovanliga åttkantiga form blev uppfört 1775. Byggherren hette Mickael Malmström och ansvarig för ritningar ska hans son Otto Christian ha varit.

Mickael Malmström var inspektör vid det närliggande Andrarums alunbruk. Han lät ersätta de äldre korsvirkesbyggnader, som fanns på platsen, med en helt ny anläggning. En ritning från 1783, signerad med bokstäverna O C M, vilket bör stå för Otto Cristian Malmström, visar hur den nya gården kom att se ut. Fasader och planlösning är noggrant redovisade liksom längornas olika byggnadsmaterial det vill säga såväl sten och tegel som korsvirke. Otto Christian lär ha studerat arkitektur i Köpenhamn och där haft den tidens främsta danska arkitekter som lärare. Det är möjligt att inspirationen till den ovanliga åttkantiga formen hämtades från den tidens ståtliga danska byggnadsverk. De kungliga slottsanläggningarna Fredensborg, påbörjad på 1710-talet och Amalienborg på 1750-1760-talen, kan med sina åttasidiga grundplaner ha stått som förebilder.

Bostad och ekonomilängor bildar en sluten enhet

Gårdsanläggningen är helt kringbyggd och man kör in på gårdsplanen via den stora körporten i södra längan. De tre längorna i norr utgör bostadsdelen och de fem i söder ekonomigården. Här fanns från början stall, logar och vagnsskjul. Bostadslängorna skiljer sig från de övriga genom att de är i två våningar och har suterrängvåning mot trädgårdssidan. En svängd frontespis med dekorativt utformade fönster markerar huvudbyggnaden, i övrigt är fasaderna utan dekor. Längornas gula puts är ett uttryck för 1700-talet och troligen har taken från början haft halmtäckning. Invändigt finns en del fast inredning bevarad. Av särskilt intresse är salens ovanliga, kraftiga järnsättugn sannolikt från 1700-talet. Ugnens sidor pryds av släkten Wachtmeisters vapen och ett skepp. Bakgrunden till varför ugnen finns på Södra Björstorp har inte kunnat klarläggas. En stor brand utbröt 1934. Den hotade att ödelägga gården och takstolen blev skadad. Tack vare ägarparet Ester och Malte Frithiofs insatser kunde gården återfå sitt ursprungliga utseende.

En herrgårdsmiljö med trädgård och allé

Gamla kartor visar att här har funnits en stor trädgårdsanläggning och de två spegeldammarna norr om huvudlängan minner om denna. Det före detta bränneriet från 1851 och magasinet från 1849 ligger utanför det slutna gårdskomplexet och visar på gårdens expansion vid mitten av 1800-talet. Ett typiskt inslag i herrgårdsmiljön är den allékantade uppfartsvägen från norr.

Här kan du läsa mer om slott och herrgårdar i länets Kulturmiljöprogram i avsnitten om Jordbrukets landskap/Slott och gods.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Södra Björstorps gård har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • ett särpräglat exempel på en herrgårdsanläggning från 1700-talet, där förebilden troligen hämtats från Danmark.
  • att den är en anläggning som inte har någon motsvarighet i övriga landet.
  • miljön i sin helhet där även dammarna, de två fristående gårdsbyggnaderna och allén ingår som betydelsefulla delar i upplevelsen av den ålderdomliga anläggningen.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Tomelilla kommun.

Privatägd.

Byggnadsminne 1977.