Vedlevande skalbaggar, myror och klokrypare på gamla ädellövträd i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2006:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-194-9
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
194
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en sammanställning av all känd kunskap för de skalbaggar, klokrypare och myror som lever i död ved på ek och i övriga ihåliga ädellövträd i Östergötland. Urvalet är begränsat till de arter som är upptagna eller varit upptagna på den nationella rödlistan. Totalt är det 118 arter som beskrivs i denna rapport.

Mellan 1992 och 2003 har ca 110 områden med gamla ihåliga ädellövträd inventerats med standardiserad metodik av Länsstyrelsen och länets kommuner. Totalt har ca 80 lokaler med ek undersökts. Främst har områden som är eller har varit ekhagmarker inventerats men även några parker, alléer och lövängar har undersökts. Vid dessa inventeringar har i huvudsak fönsterfällor som hängs i grenarna på träden och fallfällor som grävs ner i mulmen i håligheter på trädens stammar använts. Utöver dessa inventeringar har flera forskare och många amatörentomologer rapporterat in sina fynd från Östergötland. 

De fem arter knytna till ek som bedöms särskilt intressanta och de fem arter som företrädesvis hittats på andra ädellövträd, som även de bedöms särskilt intressanta, har identifierats. En lista över arter som föreslås bli regionalt rödlistade (RR) i dessa miljöer har tagits fram av Länsstyrelsen. Dessa arter gör det lättare att värdera de olika lokalernas skyddsvärde och innebär dessutom att kunskapen om och intresset för fler skalbaggsarter i länet ökar.

En samling arter, bland skalbaggar, myror och klokrypare, som Östergötlands naturvårdande instanser bör ta särskilt ansvar för presenteras i rapporten.

De ekområden bland de undersökta som bedöms ha det högsta värdet med avseende på rödlistade arter är Djursö och Engelholm i Söderköpings kommun samt Bjärka Säby och Tinnerö eklandskap i Linköpings kommun. Bland områdena med andra ädellövträd än ek var det Ombergs bokar i Ödeshög, Linköpings slott, Lagerlunda allé i Linköpings kommun och Ekeby allé i Finspångs kommun som visade sig vara de värdefullaste.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland