Värna Vårda Visa - ett regionalt program för att bättre förvalta och använda naturskyddade områden i Östergötland 2012-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2012:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-299-5
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Landets länsstyrelser fick år 2010 i uppdrag av regeringen att upprätta regionala program motsvarande det nationella programmet Värna Vårda Visa. Bakgrunden till uppdraget är regeringens proposition ”Hållbart skydd av naturområden” (2008/2009:214). Värna Vårda Visa har även tagits fram mot bakgrund av ”En samlad naturvårdspolitik” (regeringens skrivelse 2001/02:173) och ”Framtidens friluftsliv” (prop. 2009/10:238). Det regionala programmet kommer att redovisas till Naturvårdsverket under 2012.

Syftet med Värna Vårda Visa är att tydliggöra Länsstyrelsens ambitioner för att uppnå en så bra förvaltning som möjligt av länets skyddade områden. Värna Vårda Visa-programmet för Östergötland följer samma grundstruktur som det nationella programmet men har tagits fram utifrån de förhållanden och förutsättningar som finns i vårt län. I programmet anges 20 mål och 63 åtgärder som Länsstyrelsen Östergötland ska jobba för att nå under perioden 2012-2016.

Detta program är i första hand ett verktyg för Länsstyrelsens förvaltning av statligt skyddade naturområden. Förhoppningen är att programmet även ska vara en källa till inspiration för andra som på olika sätt jobbar med förvaltning av värdefull och skyddad natur i Östergötland.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland