Utveckling av program för våldsförebyggande arbete med föräldrar. Delrapport – Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:6
Diarienummer:
801-13699-17
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985269-1-2
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft i uppdrag att utveckla ett våldsförebyggande program för arbete med föräldrar som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. I arbetet med uppdraget har Länsstyrelsen Östergötland utgått från en bred förståelse av vad som kan ses som insatser som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Detta dels eftersom målgruppen föräldrar har olika förutsättningar och att man därför inte kan förvänta sig att utveckla ett program som fungerar för alla, dels då ett förebyggande arbete förutsätter att det sker innan samhället fått någon indikation på att någon i familjen är utsatt för våld och förtryck. Att arbeta med preventiva insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck på universell och selektiv nivå, kräver också en medvetenhet kring risken för stigmatisering av vissa grupper.

Länsstyrelsen konstaterar dessutom att hedersproblematikens kollektiva karaktär gör att det inte är tillräckligt att skapa förändring hos enskilda föräldrar utan att det krävs insatser på flera olika nivåer för att skapa ett sammanhang där en förändring på individnivå i större utsträckning möjliggörs.

Arbetet med uppdraget har landat i ett förslag på en pilotsatsning som ska ta tillvara på befintliga erfarenheter och insatser, bidra till utveckling av evidensbaserade metoder samt föra utvecklingen framåt när det gäller ett brett, strategiskt och långsiktigt föräldraskapsstöd på området.

Kontakt