Utter i Östergötlands län - sammanställning och utvärdering av tre inventeringar 1999 -2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-384-8
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Uttern (Lutra lutra) är klassad som Nära hotad (NT) i den svenska rödlistan 2015. Uttern minskade kraftigt i antal på 1950-talet och det har länge sett mörkt ut för uttern i Sverige och i stort sett hela dess utbredningsområde. Uttern har dock de senaste åren återkommit till många av vattendragen i dess tidigare utbredningsområde.

Tre länstäckande utterinventeringar har gjorts sedan 1999 (1999/2000, 2009/2010 samt 2014). Metoden som använts är en barmarksinventering där man letat efter spillning, spår eller gryt och noterade fynd.

Sedan den första inventeringen har uttern ökat stadigt, både i antal och utbredningsområde i Östergötland. Utterinventeringen under 2014 visar ytterligare ökning av antal fynd och en ökad utbredning i länet. Färre lokaler besöktes år 2014, men andelen lokaler med spår av utter ökar med 27 % sedan 1999/2000 och 19 % sedan 2009/2010. Uttern är i stort sett etablerad i hela länet, men saknas fortfarande i norra Motala, östra Norrköping och Valdemarsviks kommun

Det ökande antalet uttrar i länet tros bero på förbättrade livsmiljöer. Studier visar att de miljögifter som tros orsakat minskningen av uttern på 1950-talet nu har minskat i koncentration. Det pågår också andra arbeten för att bevara uttern, till exempel byggande av utterpassager vid vägar som korsar vattendrag.

Framtiden för uttern är dock ännu oviss då nya hot upptäcks, exempelvis nya sorters miljögifter och den ökande exploatering som kan förstöra utterns livsmiljöer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland