Uppföljningsrapport av Läderbagge inom projekt Life Coast Benefit i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:20
Diarienummer:
512-11522-19
ISBN/ISSN-nr:
78-91-985268-5-1
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

En inventering av indikatorarten läderbagge (Osmoderma eremita) har genomförts i sex Natura 2000-områden inom Östergötlands län. Alla har ingått i projektet Life Coast Benefit under åren 2013–2019. Projektet syftar bland annat till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter i kust- och skärgårdslandskapet. Områdena som inventerades valdes ut på grund av att det fanns träd med förutsättningar att hysa arten, det vill säga var ihåliga. Dessutom ligger samtliga områden inom värdetrakter för ädellöv och bedömdes ha god potential för förekomst av läderbagge.

Läderbaggen hittades i Natura 2000-området Herrborum som ligger i en stark värdetrakt för ädellöv och där arten har hittats på flera närliggande marker. På de övriga lokalerna hittades inte arten, vilket troligen beror på att de flesta ligger på öar eller i mer isolerade och mindre värdetrakter. Då läderbaggen är en art med dålig spridningsförmåga kan man inte förvänta sig att den hittar till nyrestaurerade områden på kort sikt särskilt om dessa ligger längre bort från de platser där arten redan finns idag.

Det är positivt att projektet Life Coast Benefit har jobbat med restaurering i ett stort landskapsavsnitt. Förhoppningen är att arten ska kunna hittas på fler platser inom kust- och skärgårdslandskapet i framtiden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland