Uppföljning av våtmarksinventeringen (VMI) i Östergötlands län 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2001:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-053-5
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Genom en rikstäckande våtmarksinventering (VMI) har varje län registrerat alla våtmarker över en viss areal. Objekten har delats in i fyra klasser med avseende på deras naturvärden, där klass 1 och 2 anses ha mycket höga respektive höga naturvärden.

Denna rapport är resultatet av den första uppföljningen av VMI. Syftet med uppföljningen är att se förändringar hos våtmarker i klass 1 och 2, med avseende på en del av de parametrar som registrerades vid VMI. Dessa förändringar har kunnat registreras genom att IR-bilder (infraröda flygbilder) från VMI och nya IR-bilder har jämförts.

253 objekt i klass 1 och 2 har ingått i uppföljningen. Av dessa har 90 objekt inga nya ingrepp registrerade vid uppföljningen, medan 163 objekt har minst ett nytt ingrepp. Av de objekt som har ingått i uppföljningen ansågs 57 vara opåverkade vid VMI. Detta antal har minskat till 43 objekt vid denna uppföljning. Av de nya ingrepp som tillkommit sedan VMI är avverkningar i direkt anslutning till våtmarken den vanligaste ingreppstypen, därefter följt av avverkning inom våtmarkerna samt dikningar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland