Uppföljning av skyddsvärda träd inom projektet LIFE Coast Benefit

Om publikationen

Löpnummer:
2019:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-479-1
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport

Inom projektet LIFE Coast Benefit har bland annat åtta betesmarker i Östergötland restaurerats för att främja gamla och skyddsvärda träd. För att utvärdera åtgärderna inventerades antal skyddsvärda träd och dess status. Inventeringen utfördes våren/sommaren 2018 och omfattade gamla, grova och döda träd, hamlade träd och hålträd. I inventeringen ingick även räkning av yngre ekar. I några objekt räknades också nyhamlade och kronreducerade träd.

Inventeringen av de åtta natura 2000-områdena visade en stor förekomst av skyddsvärda träd, det vill säga träd som är grova, gamla, hamlade eller som har håligheter. I dessa natura 2000-områden fanns det i genomsnitt 5,8 skyddsvärda träd per hektar, vilket var betydligt högre än snittet i länet som är 0,8.

Inventeringen visade att totalt 28 % av de skyddsvärda träden och 43 % av ekarna hade utvecklade håligheter. Antalet yngre ekar, så kallade "ekefterträdare" (diameter mellan 50–99,9 cm) var 5,4 per hektar. Det är något högre än snittet för hela Östergötland som är 5,2. Natura 2000-områdena har en stor potential när det kommer till utvecklingen av framtida grova ekar.

Resultaten från inventeringen visar att restaureringarna som gjorts inom projektet LIFE Coast Benfit har haft en mycket stor effekt på graden av igenväxning och hävd. Innan åtgärderna gjordes var 43 % av de skyddsvärda träden igenväxta av sly eller skog. Efter åtgärderna var i princip alla dessa träd fria från igenväxning.

Efter stängsling som gjorts i projektet befinner sig 93 % av de skyddsvärda träden på betad mark jämfört med innan då enbart 48 % stod på betad mark. Sammanfattningsvis bekräftar inventeringen natura 2000-områdenas höga biologiska värden och restaureringarnas goda effekter.

Om projektet LIFE Coast Benefit

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar har under åren 2013-2019 tillsammans arbetat inom projektet LIFE Coast Benefit med stöd av Naturvårdsverket och EU:s LIFE-fond. Syftet med projektet var att förbättra bevarandestatusen i 45 natura 2000-områden utmed Östersjöns västra kust och skärgård.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland