Uppföljning av naturvårdsbränning i Kärnskogsmossens naturreservat 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2020:1
Diarienummer:
512-368-20
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985917-2-9
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida

Den 10:e maj 2016 genomfördes en naturvårdsbränning i området Stora dämmet i Kärnskogsmossens naturreservat. Objektet är 15 hektar stort och bestod till större delen av ung tallskog på två myrholmar. Bränningen genomfördes tidigt på året med mycket låg luftfuktighet och inte så uttorkat på djupet.

De uppsatta målen för bränningen uppfylldes inte helt men i det stora hela kan bränningen betraktas som lyckad. Det var god avbränning av hela ytan och fläckvis dödlighet av ung tall.

Efter bränningen genomfördes även en inventering av insekter i området. Vid inventeringen hittades ett antal rödlistade arter samt sågtandad fuktbagge som är en brandberoende art.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland