Uppföljning av Natura 2000 naturtyper - Gräsmarksnaturtyperna 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:40
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-180-9
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport behandlar uppföljningen av naturtyperna som hör hemma i odlingslandskapet och består av ett antal artrika och länge hävdade fodermarker.

Naturtyperna som inventerades under 2006 var Havsstrandängar 1630, Ris och gräshedar nedanför trädgränsen 4030, Kalkgräsmarker 6210, Artrika stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen 6230, Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 6270, Fuktängar med blåtåtel eller starr 6410, Slåtterängar i låglandet 6510, Lövängar 6530 och Trädklädd betesmark. 9070.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland