Uppföljning av Natura 2000 naturtyper - Gräsmarksnaturtyperna 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:40

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 91-7488-180-9

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport behandlar uppföljningen av naturtyperna som hör hemma i odlingslandskapet och består av ett antal artrika och länge hävdade fodermarker.

Naturtyperna som inventerades under 2006 var Havsstrandängar 1630, Ris och gräshedar nedanför trädgränsen 4030, Kalkgräsmarker 6210, Artrika stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen 6230, Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 6270, Fuktängar med blåtåtel eller starr 6410, Slåtterängar i låglandet 6510, Lövängar 6530 och Trädklädd betesmark. 9070.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland