Uppföljning av markblottor vid E4 2014

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Utvärderingen visade att 99 arter, 51 växtarter och 48 insektsarter, påträffades i en eller flera blottor. Bland insekterna dominerade gaddsteklar med flest arter inom familjerna rovsteklar, vägbin, sandsteklar, myror och långtungebin. Flera arter av svävflugor, köttflugor, juvelvingar och praktfjärilar påträffades också. Bland de påträffade arterna var de flesta ekologiskt kopplade till öppna varma sandmiljöer eller torräng. Några arter med koppling till brynmiljö påträffades.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland