Uppföljning av gräsmarkflora, inom projektet Life Coast Benefit

Om publikationen

Löpnummer:
2019:29
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985270-5-6
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
116
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit, med Naturvårdsverket som partner. I projektet ingår totalt 45 olika Natura 2000-områden, 17 i Östergötlands län, 16 i Sörmlands län och 12 i Kalmar län.

En stor andel av projektets åtgärder riktades mot betesmarker och slåtterängar som vuxit igen. Projektet har restaurerat marker genom markbearbetning, röjningar och avverkning av träd och buskar samt återupptagen betesdrift och slåtter.

Den här rapporten sammanfattar uppföljning av floravärden före och efter projektåtgärderna och projektets påverkan på markfloran.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland