Uppföljning av död ved i några av Östergötlands barrskogsreservat 2013-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-397-8
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljningen av död ved i Östergötlands naturreservat kompletterar och regionaliserar den nationella bild som finns. Det stämmer att grov ved och nedbruten ved är det största bristerna men efter stormarna har stora tillskott av granved skett. Detta gäller dock inte tallved som är en fortsatt bristvara och särskilt vissa kvalitéer som färsk död tallved, men även senvuxen tallved, tallved som dött stående samt solbelyst död tallved på grund av det ökade graninslaget generellt. Det finns därför behov av att skapa färsk tallved, även grov, samt att bygga upp förekomsten av torrakor och tjärimpregnerade (skadade) träd och inte minst att genom brand eller brandkompenserande åtgärder hålla många tallmiljöer ljusa och varma. Särskilt gynnsamma lägen kan väljas i första hand, gärna i samklang med omgivande landskap och markägare.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland