Trumgräshoppan (Psophus stridulus) i Östergötland 2006 – Status, hotbild och åtgärdsförslag

Om publikationen

Löpnummer:
2006:30
Diarienummer:
511-23533-06
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-169-8
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport

Trumgräshoppan (Psophus stridulus) är en art som varit relativt vanlig i naturbetesmarker, men som numera har försvunnit från många tidigare fyndområden. Den är rödlistad som ”starkt hotad” (EN) i Sverige med en 70-procentig minskning av antalet lokaler under de senaste decennierna.

Östergötland har drygt hälften av landets kvarvarande populationer, vilket medför ett stort ansvar för bevarandet av arten. Rapporten är en sammanställning av den kända kunskapen i Östergötland, och syftar till att ge en överblick av trumgräshoppans status och hotbild, samt föreslå åtgärder som stärker artens bevarandestatus i länet.

Systematiska inventeringar har skett vid fyra tillfällen under perioden 1992-2006 i Östergötland. Totalt har 55 fyndlokaler för trumgräshoppa hittats i Östergötland sedan 1950, och på 30 av dem har det senaste fyndet varit mellan år 2004 och 2006. Av lokalerna som inventerades 2006 var det sju stycken (30 %) som uppvisade en ökning i antal individer jämfört med inventeringarna under 2004/2005. Tre lokaler hade minskat i antal individer (13 %), medan alla övriga lokaler beräknades ha ungefär samma antal som 2004/2005.

Storleken på de kvarvarande populationerna i Östergötland är i de flesta fall alldeles för liten för en långsiktigt hållbar situation. Uppskattningsvis behövs ca 300 hanar i populationen för att den ska vara stabil på lång sikt. Endast en av populationerna i länet är så stor idag: Arentorp med ett beräknat antal på 396 hanar. Två andra lokaler har relativt stora populationer: Hundkärrstäppan i Tyresfall med 232 hanar och Ljungby med 213 hanar. Minst 25 stycken av de 55 lokalerna har färre än 10 hanar.

Nästan alla populationer i Östergötland är i behov av biotopförbättrande åtgärder, och på många platser bör också uppodling och stödutsättning av individer övervägas. Naturvårdsinsatser bör omfatta alla lokaler med nutida
förekomst med metapopulationer, lokaler med goda biotopmässiga förutsättningar och sådana där skötseln kan förväntas fortgå i framtiden ska prioriteras.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland