Strategi för formellt skydd av skog i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2020:21
Diarienummer:
511-7184-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985918-1-1
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Strategi

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att skydda skogar med höga naturvärden. Det sker genom att inrätta naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Dessa formellt skyddade områden ska tillsammans med skogsbrukets generella naturvårdshänsyn och frivilliga avsättningar, bidra till att Sverige uppfyller nationella och internationella åtaganden om att långsiktigt bevara skogarnas biologiska mångfald.

Strategin utgår från riksdagens och regeringens miljömål. Strategins syfte är att vara ett verktyg för Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för att kunna genomföra ett resurseffektivt och naturvårdseffektivt skyddsarbete i dialog och samverkan med markägare, skogsnäring, naturvårdsorganisationer och friluftsorganisationer.

I arbetet med strategin har en referensgrupp medverkat med representanter från Boxholms skogar AB, Holmen AB, Södra skogsägarna och Linköpings universitet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland