Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Östergötland - Sammanställning av inventeringar 1994-2005 och övriga fynd i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-138-8
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Den större vattensalamandern (Triturus cristatus) är en art som anses ha minskat under det senaste århundradet på grund av ett allt storskaligare jord- och skogsbruk. Arten har en hög skyddsstatus och är upptagen på Bernkonventionens lista över strikt skyddade arter och i EU:s habitatdirektiv där den skyddas genom nätverket Natura 2000.

Denna rapport utgör en sammanställning av den kända kunskapen om den större vattensalamandern i Östergötlands län. Flera omfattande inventeringar av större vattensalamander har genomförts i länet mellan 1994 och 2005. Totalt har den större vattensalamandern eftersökts på 278 lokaler. På 163 av dessa (59 %) har arten påträffats, vilket är en hög förekomstfrekvens jämfört med övriga landet. Utöver dessa fynd har arten påträffats på 56 lokaler vid andra naturinventeringar och av privatpersoner. Förmodligen finns det också ett stort antal oupptäckta förekomstlokaler i länet.

Möjliga orsaker till att den större vattensalamandern har försvunnit från en del av vattnen, och de främsta hoten mot arten, är inplantering av fisk och/eller kräftor, igenväxning, beskuggning och förändrad landmiljö. Efter inträdet i EU är Sverige genom Natura 2000 skyldigt att bibehålla gynnsam bevarandestatus för den större vattensalamandern. Ett nationellt åtgärdsprogram upprättas under 2006 som vägledning för detta. Viktiga bevarandeåtgärder för arten är skötsel och nyskapande av lekvatten samt skydd av landmiljö kring dessa.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland