Storfjärilar i lövskogar i norra Östergötland - inventering av 28 löv- och blandskogar 1996 avseende nattaktiva storfjärilar

Om publikationen

Löpnummer:
1997:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Detta arbete utgör en översiktlig inventering av nattaktiva storfjärilar i norra och nordöstra Östergotland med särskild vikt på rödlistade arter, samt andra arter av naturvårdsintresse.

Inventeringen omfattar 27 lokaler, fördelade på sex kommuner, samt ett referensområde. 21 av lokalerna är "inlandslokaler" och sex är "kustlokaler". Samtliga lokaler domineras av lövskog.

Det totala antalet arter som påträffades utöver de i referensområdet och kompletterande iakttagelser var 466, varav 23 är rödlistade. Utav de rödlistade arter som observerats kan fem förmodas vara migrerade exemplar från andra delar av Sverige eller från Baltikum.

Med endast två besök per lokal får faktorer som till exempel vädret en stor betydelse för resultatet, varför en närmare analys och jämförelse av resultaten från de olika lokelarna kan leda till felaktiga slutsatser. Däremot torde inventeringsinsatsen vara tillräcklig för att utkristallisera de bästa fjärilslokalerna, bland de som undersökts.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland