Storån (Kisasjön -Åsunden) i Kinda - Förslag på restaurering av vattenmiljön och kulturhistorisk utredning

Om publikationen

Löpnummer:
2019:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985268-7-5
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport består av två delar. Dels en utredning som ger förslag och exempel på restaureringsåtgärder för att minska den fysiska påverkan på Storåns vattenmiljö. Dels en utredning som utreder den kulturhistoriska miljön vid ån.

Syftet med framtagandet av kunskapsunderlagen är att öka kunskapen om Storåns vattenmiljö. Och ge förslag och exempel på restaureringsåtgärder som minskar fysisk påverkan i Storån, vilket är nödvändigt för att långsiktigt värna åns naturvärden samt nå målet god ekologisk status i Eus vattendirektiv. Men även att öka kunskapen kring de vattenanknutna kulturmiljöer som finns vid ån.

Rapporten ger ingen sammanvägd bedömning kring lämplig kulturmiljöhänsyn vid eventuella åtgärder. Sådana avvägningar blir en del av den framtida processen där även andra intressen måste vägas in för att avgöra vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för att uppnå god ekologisk status.

Kontakt