Standardisering av metodik för övervakning av rödlistade kärlväxter

Om publikationen

Löpnummer:
2001:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7499-060-8
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet ”Standardisering av metodik för övervakning av rödlistade kärlväxter” och vänder sig i första hand till miljöövervakningsansvariga på landets länsstyrelser och regionalt ansvariga för den floraväktarverksamhet som bedrivs runt om i landet.

Syftet med projektet har varit att ta fram standardiserade metoder lämpliga att använda inom den befintliga floraväktarverksamhet. Fokus har lagts på en standardisering av de metoder som används i samband med mängduppskattning och lokalavgränsning. Dessa metoder, tillsammans med enhetliga rapporteringsrutiner vilket också föreslås i rapporten, motsvarar en miniminivå som bör uppfyllas för att kraven på miljöövervakning ska tillgodoses.

I rapporten ges också förslag på hur databaser och blanketter bör utformas för att underlätta och kvalitetssäkra rapporteringen. Även besöksfrekvens, kartmaterial, markägarkontakter och andra viktiga delar av verksamheten diskuteras. En sammanställning av dagens floraväktarverksamhet har också gjorts med syfte att ge en bild av hur verksamheten organiseras och bedrivs i dag, men också för ge inspiration till utveckling av verksamheten ute i landet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland