Spindelörtskinnbaggen Canthophorus impressus i Östergötland – förekomst och åtgärdsbehov

Om publikationen

Löpnummer:
2012:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-315-2
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Spindelörtskinnbagge Canthophorus impressus livnär sig på att suga växtsafter från spindelört Thesium alpinum och lever därför på platser med denna värdväxt. Både spindelört och spindelörtskinnbagge är rödlistade som ”Nära hotad” (NT), och spindelörtskinnbaggen är föremål för ett särskilt åtgärdsprogram som koordineras nationellt av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Spindelört är känd från 45-50 aktuella lokaler i Östergötland. Utbredningsområdet utgörs huvudsakligen av Ydre och södra Kinda, samt mer sällsynt i Stångådalen upp till Linköping. Spindelörtskinnbaggen är känd från 11 förekomstlokaler i Östergötland som är spridda över en stor del av spindelörtens utbredningsområde i länet. Förekomstlokalerna för spindelörtskinnbaggen i Östergötland utgörs naturbetesmarker, vägkanter och täkter.

Vid skötsel av lokaler med spindelörtskinnbagge är någon form av kontinuerlig hävd eller störning nödvändig för att undvika igenväxning och hålla lokalen öppen och solbelyst. I samtliga typer av miljöer är tillskapande av blottad mark och avlägsnande av tjock gräsvål/förnaansamling (manuellt med till exempel hacka eller räfsa eller maskinellt genom till exempel schaktning med grävmaskin) en viktig åtgärd.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland