Söderköpingsån - om konsten att återskapa fria vandringsvägar för fisk

Om publikationen

Löpnummer:
2008:21
Diarienummer:
589-17244-07
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-228-5
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
199
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har i ett regeringsuppdrag tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrlands län tagit fram ett förslag till modell för arbetet med restaurering av vattendrag och omprövning av vattendomar för att återskapa fria vandringsvägar för djurarter som vandrar mellan hav och inlandsvatten.

Som ett referensområde har vi i Östergötland valt Söderköpingsån som är representativt för små och medelstora havsmynnande vattendrag i södra Sverige. Liksom nästan alla vattendrag i södra Sverige är Söderköpingsån starkt påverkat av människan genom bland annat dämningar, regleringar och markavvattningar. Även om det fortfarande finns höga naturvärden kvar i många avsnitt av ån är sambandet mellan havet och inlandsvattnen brutna mycket tidigt i systemet.

Denna rapport beskriver endast de förutsättningar – svårigheter och möjligheter som gäller för Söderköpingsån tillsammans med erfarenheter från goda exempel på restaureringar i södra Sverige. Redovisningen av regeringsuppdraget har skett i en separat huvudrapport.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland