Social acceptans för projektet Life Coast Benefit

Om publikationen

Löpnummer:
2019:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985270-9-4
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten sammanfattar hur projektet LIFE Coast Benefit påverkat olika grupper av människor som berörts av projektet.

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit, med Naturvårdsverket som partner. I projektet ingår totalt 45 olika Natura 2000-områden, 17 i Östergötlands län, 16 i Sörmlands län och 12 i Kalmar län.

Syftet med LIFE Coast Benefit projektet är att förbättra bevarandestatusen och livsmiljöerna i västra Östersjöns skärgård. I fokus var arter och livsmiljöer som gynnas av traditionella jordbruksmetoder, naturliga strukturer och störningsregimer i skogar och i grunda vatten. Deras bevarandestatus har lidit när skötseln har blivit allt svårare på grund av höga kostnader för transport och tillbakagång av det lokala jordbruket.

En stor andel av projektets åtgärder riktades mot betesmarker och slåtterängar som vuxit igen. Projektet har restaurerat marker genom markbearbetning, röjningar och avverkning av träd och buskar samt återupptagen betesdrift och slåtter.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland