Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för stäppspolvivel 2010-2014

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 511-12192-2014

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 6

Publikationstyp: Rapport

Trots att skötsel- och restaureringsåtgärder har genomförts är stäppspolvivelns populationsstorlek i Sverige är mycket liten och populationsutvecklingen är negativ. Arten är fortfarande rödlistad som ”Starkt hotad” (EN).

Stäppspolviveln lever delvis i en skötselkrävande miljö som inte fångas upp av ordinarie naturvårdsarbete. För att vända artens negativa trend krävs ytterligare skötsel- och restaureringsåtgärder i kombination med populationsförstärkande åtgärder. Åtgärdsprogrammet bör förlängas med uppdaterad åtgärdstabell.

 

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland