Slutredovisning av åtgärdsprogram för hotade vildbin och småfjärilar 2011-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-430-2
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har ansvarat för att ta fram och koordinera åtgärdsprogrammen ”Vildbin på ängsmark” och ”Vildbin och småfjärilar på torräng”. Programmen omfattar totalt 20 arter av solitära vildbin och tre arter av småfjärilar och har gällt under perioden 2011-2016. I föreliggande rapport redovisas genomförda åtgärder, resultat och måluppfyllelse under gångna programperioden.

Omfattande skötsel- och restaureringsåtgärder har genomförts för arterna under programperioden. Åtgärderna har till stor del finansierats via andra medel än de riktade medlen från Naturvårdsverket och i samverkan med andra viktiga aktörer såsom Trafikverket. Det finns flera exempel på lyckade åtgärder där snabb respons av arterna konstaterats. Nationellt sett bedöms dock bara fyra av arterna ha ökat. I övrigt beror ett ökat antal förekomster på lyckade inventeringsinsatser där tidigare okända populationer upptäckts snarare än en reell ökning av arterna. För några av arterna är läget så allvarligt att det finns risk för nationellt utdöende på relativt kort sikt. Det finns därför ett fortsatt ett stort behov av åtgärdsprogram för programarterna. De är i stort behov av riktade insatser och lever i en skötselkrävande miljö som inte fångas upp av ordinarie naturvårdsarbete. Dessutom fungerar de i flera fall som paraplyarter för en lång rad andra arter knutna till blomrika torrmarker.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland