Slutredovisning av åtgärdsprogram för finnögontröst, Euphrasia officinalis ssp. officinalis 2008-2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:23
Diarienummer:
511-12637-17
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-442-5
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogrammet för finnögontröst Euphrasia officinalis ssp. officinalis 2008–2012 är ett vägledande dokument för bevarande av finnögontröst. Länsstyrelsen Östergötland har ansvarat för att ta fram och koordinera programmet nationellt. I föreliggande dokument redovisas genomförda åtgärder, resultat och måluppfyllelse under gångna programperioden. Finnögontröst är knuten till välhävdade och ogödslade gräsmarker. En stor andel av förekomstlokalerna sköts via EU:s miljöersättningar, vilket gör att kostnaden för skötsel blir relativt låg. Den totala kostnaden för genomförandet av programmet uppgår därför bara till hälften av vad som anges i programmet. Många av lokalerna övervakas via floraväkteriet och kunskapen om artens status är relativt god. Trenden för den totala populationsstorleken i landet under programperioden är sannolikt svagt negativ. Programmet bör förlängas med ytterligare fem år (2018–2022) med fokus på åtgärder som ökar kunskapen om artens ekologi, samt åtgärder som stärker befintliga lokaler och skapar nya förekomster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland